Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

English

UVOD

Transfer stanice su objekti u kojima se pomešan čvrst komunalni otpad istovara iz vozila za sakupljanje u veliko vozilo, kratko zadržava, i vozilom za udaljeni transport prevozi na sanitarnu deponiju ili drugo postrojenje za tretman otpada.

Osnovna funkcija transfer stanice je pretovar otpada iz malih vozila u vozila koja mogu da prime, zapreminski, otpad iz više lokalnih vozila i da se na taj način izvrši racionalizacija upravljanja otpadom.

Pod racionalizacijom pre svega se misli na smanjivanje troškova upravljanja otpadom, odnosno ostvarivanje prihvatljive cene usluga prema komintentima: stanovništvo, privredni subjekti, državne institucije.

Racionalizacijom transporta postiže se:

1. Smanjenje transportnih troškova do regionalne deponije, odnosno postrojenja za

    prihvat i tretman otpada;

2. Smanjenje kvarova na vozilima za evakuaciju otpada u lokalu („smećarci“).

Dovoženi otpad, iz lokalnih vozila, može se pretovarati na dva osnovna načina:

I) Ubacivanjem u specijalizovan uređaj-kompaktor u kome se vrši presovanje otpada

   čime se postiže smanjenje njegove zapremine (do cca 1:5);

II) Ubacivanje u vozila velike zapremine.

Način pretovara sa kompaktovanjem je racionalniji sistem sa aspekta transposrta, ali nepovoljniji kod tretmana za izdvajanje sekundarnih sirovina na specijalizovanim sistemima za tretman otpada lociranim na regionalnoj deponiji, odnosno u postrojenju za tretman otpada.

Pored funkcije pretovara otpada, transfer stanica ima, uglavnom, i ulogu reciklažnog dvorišta, odnosno sabirno mesto gde će se dovoziti primarno separisan otpad, odnosno izdvojene pojedine sekundarne sirovine na mestu nastanka otpada (kod komintenta).

Takođe, na transfer stanicu može da se dovezu i posebni tokovi primarno separisanog otpada:

- opasan komunalni otpad (komintent kod sebe izdvoji, upakuje i doveze opasan

  komunalni čvrst otpad);

- medicinski otpad (komintent kod sebe izdvoji, upakuje i doveze medicinski otpad);

- uginuća (neinfektivna- potvrda veterinara) i neispravna hrana;

- primarno separisan čist biološki otpad (pokošena trava, izrezano granje, šiblje,

  stajnjak, piljevina, slama, ...).

Zatvaranjem svog postojećeg odlagališta komunalnog otpada-smetlišta, opština Bujanovac, kao jedini centralizovani objekat za upravljanje otpadom na teritoriji opštine ima transfer stanicu. Zbog te činjenice, na transfer stanici se moraju obezbediti i sledeće funkcije:

- Prijem i kasacija kabastog otpada (nameštaj, bela tehnika, pneumatici, drveni

  građevinski materijal od rušenja, ...);

- Prijem primarno izdvojenog elektronskog otpada;

- Prijem primarno izdvojenih sekundarnih sirovina koje su međusobno pomešane

  (papir, PET boce, staklena ambalaža, limenke).

Napomena lokalnim samoupravama

Ulaskom u regionalni sistem upravljanja otpadom, opštinske samouprave su obavezne da zatvore (i saniraju svoja postojeća odlagališta -smetlišta) čime gube mogućnost da odlažu svoj otpad, na svojoj teritoriji.

Suštiski je važno da se projektom transfer stanice, svake lokalne samouprave, omogući prijem svog otpada koji je definisan lokalnim planovima upravljanja, kao i njegov dalji tretman ili pretovar kako se ne bi ponovo stvarala "divlja" smetlišta na terotoriji opštine.

Transfer stanice

 

O nama

Početna

Drago Projekt d.o.o. definisao je koncept nekoliko budućih regionalnih istema upravljanja čvrstim otpadom, i izradio tehničku dokumentaciju nekoliko transfer stanica.

 

 

- Transfer stanica regionalnog sistema "Duboko". i Čačku -

 

BUDUĆI REGIONALNI SISTEM "HALOVO" U ZAJEČARU

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2020, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs