Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

English

Srbija je danas (2017.) savremeno rešila upravljanje tpadom, manje od 2%.

Srbija, koja je bogata plovnim rekama, ovim Predlogom, rešava na najsavremeniji način upravljanje otpadom i to:

• 30% teritorije, i

• 43% stanovništva

brzo, jednostavno i profitabilno.

 

Upravljanje otpadom uz rečni transport

Umesto uvoda

Grad Beograd raspisao je javni poziv (avgust 2015) za celovito rešenje upravljanja čvrstim komunalnim otpadom.

Stručni tim Drago Projekt d.o.o., kao stručni konsultant, uzeo je učešće u razradi ponude određenom broju ponuđača koji su izrazili svoj interes za pokretanje inicijative i uzimanje učešća u rešavanju ovog ekološkog problema na način koji će doneti benefit svim učesnicima odnosno: Stanovništvu, Gradu Beogradu i Koncesionarima.

Čak šta više partnerskom timu stručnjaka ponuđača i Drago Projekt d.o.o. namera je da se ovaj javni poziv iskoristi kao podloga za realizaciju mega projekta kako bi se celovito rešio problema otpada, u Srbiji, kako za « novi » tako i za « istorijski », odnosno stari otpad, koji Srbiju dovodi na nivo ekološke katastrofe.

Suština rešenja je u korišćenju rečnog prevoza za transport otpada sa postavljanjem  postrojenja za tretman otpada na obali Dunava, u blizini Beograda, na urbanistički određenoj lokaciji za izgradnju centralnog postrojenja za otpadne vode Beograda, i lokacije za upravljanje otpadom.

 

Predviđeno rešenja ima osnov u važećem GUP-u, Grada Beograda, koji glasi: "Sve otpadne vode iz centralnog sistema kanalisanja, koji čini oko 58% ukupne planirane površine kanalisanja Beograda, se upućuju na buduće Postrojenje za prečišćavanje otpadne vode (PPOV) Veliko Selo.

Postrojenje je predviđeno, prema GUP-u, u ritu u blizini naselja Veliko Selo, u plavnoj zoni Dunava. Površina koja je planirana za postrojenje sa zonom sanitarne zaštite iznosi oko 120ha. Za lokaciju samog postrojenja sa objektima predviđa se oko 45ha, a ostali deo lokacije se predviđa za odlaganje čvrstog otpada od prečišćavanja (muljne pogače) ili jednog dana za spalionicu komunalnog čvrstog otpada.

Urađena je Studija opravdanosti izgradnje sa Idejnim projektom postrojenja kao i Studija uticaja objekta na životnu sredinu i predata u Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja na pregled i reviziju.

Prema urađenoj Studiji opravdanosti, sa idejnim projektom, investiciona vrednost je oko 167.000.000 €.

Broj ekvivalentnih stanovnika je 1.650.000. i projektni period je do 2031.godine.

U toku je rešavanje imovinsko pravnih poslova za ceo kompleks. Po pribavljanju rešenih imovinsko pravnih odnosa za prvi deo, od oko 30 hektara, pristupiće se realizaciji početne faze. Početna faza znači tehničku dokumentaciju, lokacijsku dozvolu i realizaciju objekata KCS i predtretmana otpadne vode".

 

Obrazloženje

Problem otpada je svetski problem i, ovog trenutka, Grad Beograd namerava da isti reši na najbolji ekološki i celovito ekonomski isplativ način.

Ovom inicijativom, namera je da se ovim mega projektom pored problema beogradskog otpada, reši i problem otpada  opština koje su uz plovne vodotokove: Dunav, Sava, Tisa, DTD (više od 50).

Ukoliko Grad Beograd stvori mogućnost uključivanja i malih opština, ovaj mega projekat prelazi u Program od Nacionalnog interesa.

A ta mogućnost je samo uz transport otpada rečnim putem.

Ideja se crpi iz aktuelnog rešenja: Grad Njujork, Manila, Holandija, ..., gde se  otpad transportuje baržama, na ekonomski racionalan način uz poštovanje ekoloških normi.

Lokacija centralnog postrojenja za tretman otpada - Slanci, Veliko selo

 

O nama

Početna

Celokupna organizacija, način prijema otpada, transport obavili bi se sa jednom ili 2 (dve) barže dnevno. Transportni troškovi su 6-10 puta manji od klasičnog transporta kamionima.

 

 

 

Umesto zaključaka

Grad Beograd svojom namerom da reši problem otpada učinio je značajni korak ka celovitom rešenju otpada za celu Srbiju.

Namera ove inicijative je, upravo, pokušaj da rešenje dobije nacionalnu konotaciju uz promenu koncepcije lociranja centralnog postrojenja iz, kontinetnalne, «Vinče«  na obalu Dunava (Slanci, Novo Selo), gde bi se omogućilo sukcesivno rešavanje otpada iz više od 50 opština, uz plovne vodotoke ili u njihovoj blizini.

Na taj način, cena usluge, prema stanovništvu, bila bi ista (ili manja od sadašnje), formirao bi se Svetski centar za sekundarne sirovine i ekološki preskočio zaostatak od nekoliko vekova.

 

Kako bi funkcionisao sistem ?

Evakuaciju otpada, od stanovništva, obavljala bi (i dalje) opštinska komunalna preduzeća uz određenu reorganizaciju. Otpad bi se prevozio do novoizgrađenih (ili postojećih) pristana za barže gde bi se vršio pretovar otpada usipnim košem i transportnim trakama do plovila.

Iz barži, otpad se pretovara u centralno postrojenje za tretman otpada na lokaciji Slanci, Veliko selo.

Kako bi funkcionisao Grad Beograd ?

Grad Beograd naslonjen je na dve velike reke: Dunav i Savu.

Od 17 prigradskih opština 13 imaju imaju izlaz na reke.

"Beograd na vodi" kao centralno mesto uz reku Savu, veoma jednostavno prevazilazi problem transporta otpada, kamionima kroz centralno gradsko jezgro sve do deponije "Vinča".

Koncepcija je potpuno jasna i kristalno čista.

Problem prolaska više od 300 kamiona, dnevno, kroz centar Beograda, bio bi zauvek rešen.

PRIKAZ PRISTANA ZA PRETOVAR OTPADA U BARŽE – GRAD BEOGRAD

Umesto zaključaka

Grad Beograd svojom namerom da reši problem otpada učinio je značajni korak ka celovitom rešenju otpada za celu Srbiju.

Namera ove inicijative je, upravo, pokušaj da rešenje dobije nacionalnu konotaciju uz promenu koncepcije lociranja centralnog postrojenja iz, kontinetnalne, «Vinče«  na obalu Dunava (Slanci, Novo Selo), gde bi se omogućilo sukcesivno rešavanje otpada iz više od 50 opština, uz plovne vodotoke ili u njihovoj blizini.

Na taj način, cena usluge, prema stanovništvu, bila bi ista (ili manja od sadašnje), formirao bi se Svetski centar za sekundarne sirovine i ekološki preskočio zaostatak od nekoliko vekova.

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2020, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs