Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

English

Pretovarne stanice su bitan element u poslovima upravljanje čvrstim otpadom jednog regionalnog sistema za organizovan rad sa čvrstim otpadom.

Pretovarne stanice su ograđen prostor gde se vrši pretovar čvrstog otpada iz kamiona za prikupljanje, i dovoz, otpada ("smećarci") u velike kontejnere radi smanjenja troškova transporta sa određenog naselja do centra za upravljanje otpadom (deponija, postrojenje za tretman otpada i td.).

Vrste otpada, koji se pretovara definiše se u okviru:

- plana upravljanja otpadom za lokalnu samoupravu (opština), i

- regionalnog plana upravljanja otpadom u koji je uključena lokalna samouprava.

Uobičajeni delovi pretovarne stanice su:

- Ograda visine 2m, sa zelenim pojasom i ulaznom kapijom;

- Interna saobraćajnica, za teška vozila, sa pripadnom atmosferskom kanaliazacijom

  i odvodom u objekat za prihvat atmosferskih voda;

- kolska vaga za vaganje doveženog i odveženog otpada i ostalih materijala sa

  pretovarne stanice;

- objekat za smeštaj vagarskog uređaja, sanitarni čvor (WC, tuš kabina sa toplom

   vodom), kancelarija, čajna kuhinja, magacina priručnog alata;

- navozna rampa sa platoom za manipulaciju kod pretovara;

- prostor za postavljanje velikih kontejnera (abroll i sl.);

- prostor za postavljanje specijalizovanih kontejnera za hemijski otpad, AKU baterije,

  ulja i sl.;

- spoljna rasveta;

- elektro energetski privod, dovod pitke vode, odvod fekalne kanalizacije (ili    vodo

  nepropusna septička jama), dovod telekomunikacionog voda;

- sistem i oprema za intervenciju kod izbijanja požara.

Vrste objekata i način pretovara definiše se Projektnim zadatkom investitora.

U nastavku dajemo prikaz pretovarne stanice "Koceljeva" - Drago Projekt d.o.o.

Pretovarne stanice

 

O nama

Početna

 

SITUACIONI PLAN PRETOVARNE STANICE U KOCELJEVI

ABROL KONTEJNER ZA NOSAČIMA

 

KOLSKA VAGA I VAGARSKA KUĆICA

PLATO ZA PRETOVAR

"MOKRO POLJE" ZA TRETMAN OCEDNIH VODA SA PRETOVARNE STANICE

UNUTRAŠNJOST KONTEJNERA ZA HEMIJSKI OTPAD, ULJA, AKU BATERIJE

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2020, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs