Pulzator - Vodosnabdevanje iz "živog" toka reka

 

 
PREZENTACIJA
 
 
 
EFEKATA RADA POSTROJENJE ZA TRETMAN VODE ZA PIĆE
IZ „ŽIVOG“ TOKA REKE SAVE -„PRVA ISKRA“, U Bariču,
Period praćenja efekata juli 2003 – juli 2010
Kapacitet postrojenja 165 l/s

 
 
 

 

A) Svrha ove prezentacije

Vodosnabdevanje stanovništva u Srbiji vrši se iz podzemnih izdani (bunari), akumulacija, kaptaža i iz “živog” toka reka Save (2), Dunava (1) i Rzav (1).
Prednosti i mane načina vodosnabdevanja su poznate i ovom prezentacijom želimo da promovišemo vodosnabdevanje naselja iz “živog” toka reka, kao najednostavniji, najcelishodniji i najracionalniji način zahvatanja sirove vode, kao i njen tretman do nivoa vode za piće.
Povoljnost vodosnabdevanja iz "živog" toka je, pre svega, u činjenici da se najveći broj naselja nalazi na obali nekog vodotoka sa koga se može jednostavno i brzo zahvatiti sirova voda i vršiti vodosnabdevanje stanovništva. Sa druge strane metod sagledavanja količine, koja se može zahvatiti iz "živog" toka, je kudikamo jednostavnija od ostalih vrsta zahvata i ne zahteva dugotrajne i skupe istražne radnje i radove.
U neprekidnom radu postrojenja "Prva Iskra" iz Bariča, kroz sedmogodišnji period ispitivanja i praćenja raznih eksploatacionih situacija, sagledana je pouzdanost ovog načina tretmana obzirom da je kvalitet sirove vode često promenljiv i nepredvidiv.
Posebno napominjemo da se zahvatanje sirove vode, na predmetnom lokalitetu, vrši posle ispusta gradske kanalizacije Obrenovca, odnosno posle uliva zagađene reke Kolubare kao i nizvodno od ispuštanja rashladnih voda iz termo elektrane “Nikola Tesla”-Obrenovac.
Uz sve ove nepovoljnosti odabrani tehnološki postupak i postrojenje pokazali su svoju izuzetnu robustnost, pouzdanost i jednostavnost u rukovanju.
Praćenjem rada postrojenja prikupljeni su kvalitetni podaci (tehnološki i hidraulički) iz kojih se sagledava da ovim postupkom tretmana se postiže vrhunski kvalitet vode za piće u svim eksploatacionim režimima.
Dokaznica su (sve) analize gradskog zavoda za zaštitu zdravlja (velike i male) koje su, bez izuzetka, pozitivne i to sedam (7) godina u kontinuitetu.
Na osnovu gore navedenog, ovom prezentacijom, želimo da skrenemo pažnju na činjenicu da velika većina srpskih naselja može da se snabdeva vodom iz “živog” toka svojih reka kao i iz tekućih kanala.
B) Opis postrojenja “Prva Iskra” u Bariču
Za potrebe vodosnabdevanja vojnonamenskog kompleksa “Prva Iskra” u Bariču, 1971 godine, izgrađeno je i pušteno u pogon postrojenje za prečišćavanje sirove vode iz “živog” toka reke Save, prema patentiranoj tehnologiji francuske firme “Degremont”.
Glavni projektant je bio Slobodan Petrović, redovni profesor na građevinskom fakulteta u Beogradu.
Postrojenje je funkcionisalo samo za potrebe proizvodnje tehničke vode, do bombardovanja 1999 godine, obzirom da stručnjaci Degremon-a nisu uspeli da postrojenje puste u rad, zbog konstruktivne greške. U toku bombardovanja isto je ostalo neoštećeno i bilo je u funkciji sve do 2002 godine, kada je isključeno jer postrojenje nije moglo da se koristi za vodosnabdevanje stanovništva.
Igrom slučaja, u maju 2003 godine, došlo je do nestašice vode u naselju Barič i Mala Moštanica usled čega je stanovništvo blokiralo regionalni put od Beograda do Obrenovca.
Opštinsko rukovodstvo je pozvalo veliki broj stručnih grupa, ali se jedino stručni tim preduzeća Drago Projekt prihvatio ovog odgovornog posla da isto osposobi i uvede u funkciju za vodosnabdevanje stanovništa uz sve potrebne tehničko-tehnološke garancije.
Nakon tri meseca rekonstrukcije i otklanjanja tehnološke greške, Drago Projekt je postrojenje stavilo u funkciju, Korisnik je pozvao Gradski zavod za zaštitu zdravlja, iz Beograda, da izvrši sve potrebne analize i, nakon pozitivnog mišljenja zavoda (uz tehnički prijem Investitora), postrojenje je uvedeno u redovnu eksploataciju, kapaciteta 165 l/s.
Postrojenje funkcioniše bez ijednog tehnološkog i tehničkog problema od 2003 godine do danas (2011 godine).

Vrednost objekta i eksploatacioni troškovi

Podaci se mogu dobiti na upit.

C) Tehnološki postupak i rezultati

Opština Obrenovac sa pripadnim naseljima vrši vodosnabdevanje stanovništva iz dva postrojenja:
A) Postrojenje Zabrežje, sa zahvatom iz bunara koji se prihranjuju iz reke Save i
B) Postrojenje “Prva Iskra” iz Bariča, sa zahvatom iz “živog” toka reke Save.
Oba sistema su povezana preko veznog cevovoda čiste vode, Obrenovac – Barič, i na taj način čine jedinstven, složen, sistem vodosnabdevanja sa dva izvorišta i dva postrojenja za tretman vode za piće, čije se čiste vode mešaju i daju kvalitetnu vodu za piće.
Mešanje ova dva sistema vodosnabdevanja je jedinstven u Srbiji i daje odlične rezultate.
Postrojenje „Prva Iskra“ u Bariču zahvata sirovu vode jednostavno bez složenih mehaničkih sita sistemom cevovoda koji su uronjeni u tok reke i postavljeni na način da „ne uvlače“ nepoželjne materije.
Iz vodozahvatnog crpilišta sirova voda (mutnoće 9 do 700 NTU) se potopnim pumpama transportuje do sistema za predozonizaciju kojim se vrši oksidacija organiskih i neorganskih materija (čime rastvorene materije prelaze u nerastvorni oblik i pospešuju koagulaciju i flokulaciju) kao i dezinfekcija, čime se ubijaju patogeni mikroorganizmi.
Nakon predozonizacije vrši se doziranje koagulanata i flokulanata i kondicionirana voda uvodi u dinamičku taložnicu-pulzator sa ulaznom mutnoćom od 9 do 700 NTU i iz iste izlazi sa mutnoćom u rasponu od 0,08 do 0,2 NTU nezavisno od ulazne mutnoće u svim vremenskim uslovima.
Nakon taloženja, voda se filtrira kroz brze peščane filtre, hloriše i potiskuje u distributivni sistem čiste vode.
U nastavku je dat pregled osnovnih eksploatacionih parametara postrojenja „Prva Iskra“.

PREGLED EKSPLOATACIONIH PARAMETARA POSTROJENJA

Parametar
Sirova voda
Čista voda
Opseg
Temperatura (oC)
3 – 27
5 – 28
pH
7,27 – 8,13
6,9 – 7,5
Mutnoća (NTU)
9 - 700
0,16 – 0,39
Utrošak KMnO4
18,7 – 44,28
4,31 – 6,54
Amonijak (mg/l)
0,51 – 0,96
0,009 – 0,103
Nitriti (mg/l)
0,04 – 0,08
0,006 – 0,009
Gvožđe (mg/l)
0,46 – 3,60
0,05 – 0,28
Mangan (mg/l)
0,17 – 0,33
0,1 – 0,18
D) Primena u praksi
Iskustva Beograda i zapadne Srbije govore da će buduća rešenja snabdevanja stanovništva pitkom vodom morati da se oslone na korišćenje sirove vode iz "živog" toka reka (Drina, Sava, Dunav, Morava (Južna-Zapadna-Velika),Tisa, Ibar, Tamiš, Stari Begej, Nera, Lim, Kolubara, Tamnava, Jasenica, Nišava, Mlava, Veliki Timok, Beli Timok, Kubršnica, pa i kanal DTD).
Jasno je da sistemi "rudarenja" u Vojvodini i kolimirano podzemlje, u ostalom delu Srbije, sve manje daju mogućnost trajnog i bezbednog rešenja vodosnabdevanja stanovništva kao najvažnije osnovne ljudske potrebe.
Izgradnja akumulacija (trenutno) je finasijski neprihvatljivo i teritorijalno ograničeno za Srbiju.
Iskustvo sa postrojenjima za prečišćavanje vode (PPV) „Makiš“ (1,0m3/s); „RZAV“ (0,6 m3/s); „Prva Iskra“ (0,165 m3/s) i „Vinča“ (0,06 m3/s) pokazuju da tretman vode za piće iz „živog“ toka reka (Rzav, Save i Dunav) su rešenja koja mogu brzo i trajno da reše problem vodosnabdevanja u Srbiji, uz različite kapacitete i uz, relativno, mala finasijska sredstva.
Najveći deo opreme i radova (cca 80%) realizovali bi se domaćim resursima i stručnjacima.

 
 
Deo multidisciplinarne ekipe koje je realizovala PPV „Prva Iskra“ u Bariču, „RZAV“ u Arilju, PPV „Zaječar“, PPV „Aleksinac“, ozoniranje PPV „Makiš“ i još mnoga druga postrojenja.
Još malo podataka iz PPV „Prva Iskra“ u Bariču:
Zahvat sirove vode vrši se duplim cevovodom, uronjen na odgovarajuću dubinu direktno u vodotok Save i na taj način se izbegava uvlačenje površinskih plivajućih materijala (lišće, granje, kese, i sl.). Pranje vodozahvatnog bunara se vrši jednom u dve godine.
Napomena: Vodozahvat funkcioniše bez mehanizovanih rešetki i sita i ne zahteva nikakvo redovno održavanje !!!.
 
Kao predtretman vrši se predozonizacije uz održavanje rezidualnog ozona i vreme kontakta od 2 minuta.
Proces se vodi tako da se rezidualni ozon eliminiše nakon izlaska sirove vode iz predozonizacije, a pre doziranja hemikalija.
 
 
 
Za potrebe koagulacije i flokulacije vrši se doziranje aluminijum sulfata i polielektrolita.
Radi minimizacije stvaranja algi vrši se doziranje bakar sulfata.
Doziranje hemikalija određuje se na osnovu laboratorijskih analiza sirove vode (mutnoća, pH, temperatura, KMn04 i td...) i isto je svedeno u nekoliko sezonskih i tehnoloških modela.
Proces pripreme i doziranja hemikalije je suština ove tehnologije.
 
 
 
Dinamička taložnica-pulzator je suština uspeha tehnološkog procesa koja uspeva, bez ikakvog prekida više od 7 godina, da tretira promeljivi kvalitet sirove vode u svim eksploatacionim uslovima (četiri godišnja doba, male i velike mutnoće, promenljiv pH, promeljiv utrošak KMn04 i td.) da dobije vodu za piće u granicama pravilnika, čak i bolje od toga.
Pulzator je sistem koji ne zahteva, skoro, nikakvo održavanje i na kome nema potrebe za intervencijom rukovaoca.
Prolaskom flokula kroz naelektrisan oblak mulja iste se ukrupnjavaju, otežavaju i prelivaju, svojom težinom, u podvodni kanal za mulj.
Merenjem određene „debljine“ mulja (muljomer) vrši se njegovo pražnjenje i stvara se prostor za novi mulj. Brzina stvaranja mulja zavisi od količine suspendovanih materija u sirovoj vodi. Debljina mulja se meri posebno razvijenim uredjajem (Drago Projekt) koji ekstrahuje uvek istu debljinu mulja.
Nakon taložnika voda se filtrira kroz 4 brza peščana filtra kapaciteta 50 l/s sa regulacijom i održavanjem konstantnog protoka a peščana ispuna se pere samo čistom vodom, bez primene vazduha za rastresanje, obzirom da isti nije potreban.
Nakon filtriranja vrši se dezinfekcija čiste vode sa cca 2 Cl2/m3
Primenjeni delikatan tehnološki proces vodi se isključivo meritornim analizama i rukovođenjem iz tehnološkog odeljenja uz podršku pogonske laboratorije.
Zaključak
1. Nesporno zahvatanje sirove vode iz krupnih šljunkova, akumulacija i kaptaža koje se ne mute je stereotip koji daje najbolje rezultate, u svakom pogledu;
2. Predlažemo da se na problematičnim lokalitetima (Vojvodina, uz: Ibar, Moravu, Savu, Dunav, Tamiš, Nišavu,…) iskoristi prezentirano pozitivno iskustvo i pristupi rešavanje vodosnabdevanja na brz i racionalan način.
3. Stručna ekipa Drago Projekt uz saradnju sa ostalim domaćim firmama stoji na raspolaganju za izradu tipskog rešenja (različitih kapaciteta) za određene lokalitete u Srbiji. Tipska rešenja mogu se brzo pretočiti u tehničku dokumentaciju za građenje i spremno da dočekaju pretpristupne fondove, donacije, franšizu i ostale načine finasiranja.